Diplomski rad (diplomski studij): Evolucija neuronskih mreža za detekciju lica

Autor:
Ban, Hrvoje
Mentor:
Jakobović, Domagoj
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
detekcija lica; neuronske mreže; konvolucijske neuronske mreže; evolucijski algoritmi; neuroevolucija; NEAT; RBF-NEAT; HyperNEAT
Sažetak:

U ovom radu opisan je način rješavanja problema detekcije lica korištenjem umjetnih neuronskih mreža. Za učenje mreža korišten je neuroevolucijski algoritam NEAT i njegove dvije modifikacije RBF-NEAT i HyperNEAT. Opisi su načini obrade slika kako bi bile pogodnije za postupak učenja: eliminacija varijacija osvjetljenja i normalizacija histograma. Kako bi se smanjio broj veza čije težine algoritmi trebaju optimizirati korišteno je grupiranje više ulaznih neurona i spajanje s konvolucijskim neuronima. Svaki algoritam ispitan je s četiri načina grupiranja neurona i postupak učenja ponovljen je više puta. Pokazano je da algoritmi bolje optimiziraju mreže s manjim brojem grupa ulaznih neurona te da algoritam HyperNEAT postiže najbolje rezultate.

Dokumenti:
  1. Tekst rada: diplomski-rad.pdf
  2. Program: program.zip
  3. Izvorni kodovi programa: izvorni-kod.zip
Zapis stvoren:
2012-07-06 17:22:44
Zapis zaključan:
2012-07-09 13:08:20
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora DA